ยินดีต้อนรับ

บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ สำหรับ
ทัศนาจร ทัศนศึกษา ประชุมขสัมมนา
และดูงานนอกสถานที่ และรับขส่งพนัก
งาน บริการทุกระดับประทับใจ

รถทุกคันของเราเป็นรถใหม่ทุกคันมีการ
ตรวจสภาพ และซ่อมบำรุงอย่างสม่ำ
เสมอภายใน มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวก ครบครันอย่าง พนักงาน ขับรถ
ผู้มีประสบการณ์ และ ชำนาญเส้นทาง

รถโค้ชปรับอากาศ
ขนาด 50 ที่นั่ง

VIP ( รุ่น Super Elegance ) ซึ่งเป็นรถ
ระดับที่ดีที่สุดในเมืองไทย ( Top Class )
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ดูข้อมูลเพิ่ม

รถโค้ชปรับอากาศ
ขนาด 40 ที่นั่ง

VIP ( รุ่น Super Elegance ) ซึ่งเป็นรถ
ระดับที่ดีที่สุดในเมืองไทย ( Top Class )
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ดูข้อมูลเพิ่ม

รถโค้ชปรับอากาศ
ขนาด 12 ที่นั่ง

VIP ( รุ่น Super Elegance ) ซึ่งเป็นรถ
ระดับที่ดีที่สุดในเมืองไทย ( Top Class )
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ดูข้อมูลเพิ่ม